برندینگ در جایگاه های عرضه کننده بنزین

////برندینگ در جایگاه های عرضه کننده بنزین

برندینگ در جایگاه های عرضه کننده بنزین

براساس گفته های مسئولین در این طرح نسبت به شرایط ارائه خدمات و کیفیت بنزین عرضه شده در جایگاه عرضه سوخت، نظام رتبه بندی بین جایگاه ها حاکم می گردد. پیاده سازی این طرح بنابه گفته مسئولین امر به نفع مصرف کننده می باشد. در آینده نزدیک با روشن شدن استانداردها و نظام ارزیابی، بیشتر می توان در خصوص منافع یا مشکلات احتمالی طرح اظهار نظر قطعی کرد.

ثبت ديدگاه